Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Mami Wata ry.

2 § Yhdistyksen kotipaikkakunta
Yhdistyksen kotipaikkakunta on Jyväskylä.

3 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää afrikkalaista tanssi- ja musiikkikulttuuria. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään monikulttuurisuutta ja Afrikka-tietoutta tanssin ja musiikin keinoin.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää näytöksiä, joissa esittää omia sovituksiaan afrikkalaisista tansseista ja musiikista sekä järjestää tanssin ja musiikin opetusta ja kursseja kulujensa kattamiseksi, voittoa tavoittelematta. Yhdistys toimii yhteistyössä eri taiteenalojen edustajien kanssa sekä toteuttaa erilaisia harjoitus-, tiedotus-, yms. tapahtumia.

4 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Lisäksi varsinaiseksi jäseneksi liittymisen ehtoina ovat afrikkalaisen tanssin liikekielen sekä esiintymistaitojen hallinta. Hallitus hyväksyy varsinaisen jäsenen. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäseneksi liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu ja kun hallitus kannatusjäsenen hyväksyy jäsenenksi.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä heti ilmoituksen tekemisen jälkeen.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos:

1. hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut;
2. hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
3. hän ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Yhdistyksellä on oikeus periä jäseniltään liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu. Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle erikseen päättää yhdistyksen vuosikokous.

7 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-8 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Kokouksen päätökseksi tulee se, jota yli puolet kokouksessa läsnä olevista jäsenistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee, paitsi henkilövaaleissa arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Myös rahastonhoitaja voi kirjoittaa yksin yhdistyksen nimen.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen on pidettävä vuosittain vuosikokous, jossa päätetään jäljempänä mainituista asioista. Vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous voidaan pitää yhdistyslaissa säädetyllä tavalla.

11 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen ja valmistelu
Yhdistyksen kokouksen ajankohdasta päättää hallitus säännön 10 §:n määrittelemissä rajoissa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse, jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

12 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
5. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien kertomus.
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle
7. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
9. päätetään hallitukseen valittavien toimintahenkilöiden määrästä ja valitaan seuraavan vuoden hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
10. valitaan yksi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokouksessa esille tulleet asiat
12. päätetään kokous

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Yhdistyksen varojen käyttäminen purkautumisen tai lakkauttamisen johdosta
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Länsiafrikkalainen tanssi ja musiikki

Mami Watan esittämät koreografiat pohjautuvat ensisijaisesti länsiafrik-kalaiseen tanssiperinteeseen, johon kuuluu usean Saharan... Lue lisää.

Tilaa Mami Watan esitys tai workshop

Jos olet kiinnostunut Mami Watan esityksistä, workshopeista tai haluat lisätietoa meistä, ota rohkeasti yhteyttä: info(a)... Lue lisää.

Liity yhdistyksen kannatusjäseneksi

Toimintamme tukemiseksi olemme perustaneet yhdistyksen. Mami Wata ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää... Lue lisää.